“Nhân viên hành chính cũng giới thiệu là giáo sư, tiến sĩ”

“Nhân viên hành chính cũng giới thiệu là giáo sư, tiến sĩ”


Tôi biết nhiều người làm hành chính cũng giới thiệu học vị tiến sĩ, giáo sư…


Source link

Share this post

Post Comment